JOÃO ADOLFO GUERREIRO | Tudu eradu!

Si ogi tivesi Grenau, u Imti é qi gamharia di ssimqu a zeru

Pucha vida, ogi tá damdu tudu eradu kumigu. Nada tá damdu ssertu pra min. Akordei kun u pé isqerdu i resbalei, turssi u tornozelu i eli imxo. Agora tá duemdu muitu, ai ai ai ai, to mamkamdu.

Mais riagi! Livamtei i fui toma kafé, só qi u firtru di panu tava furadu. Pegei otru firtru i fis a droga du kafé. Aqridita qi eu mi atrapaiei i koloqei sau in veiz di assuqra nu kafé? Tivi di faze tudimhu di novu. Fui fritá un ovu i a bamha respimgo nu meu oiu. Ai, qi bosta, dueu tanbein! Só fautava eu fika ssegu tanbein. Mais tá, tomei u kafé i fui oiá teve. Droga di sinau analógiqu, naun pego nein a pau! Pegei u violaun i a korda du meimhu rebemto! Nada dá ssertu ogi, nada, nada! Tá tudu damdu taun eradu qi si ogi tivesi Grenau, u Imti é qi gamharia di ssimqu a zeru.

Imtaun vin aqi iskreve a krônica pru Portau di Nutíça pra relacha un pouqu. Puis vi qi dizapremdi qomu si iskrevi! I agora, u qi fassu? Será qi un vírus emtro nu meu konputado? Ou u meu ssérebru foi qi deu tiuti? Ih, sei lá, vai asin mezmu esssi testu. Sega u qi Deus qizé. Naun foi u Marqus Banhu qi dise qi é ssertu fala eradu? Imtaun, vamu iscreve eradu tanbein i du geitu qi si fala eradu, oras. U qi inporta é a qomunikasão i temhu sserteza qi vosseis taun mi imtemdemdu.

Imtaun naun tá tudu eradu ogi, só tá tudu diferemti, só isu. Temti, imvemti, fassa di ogi un dia diferemti. Fui. Tiau.